Algemene Voorwaarden

SUV bij Red Slave op Bonaire

Algemene Voorwaarden van Eco Wheels N.V. 

 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
 1. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Eco Wheels: Eco Wheels N.V., de partij die het Voertuig op grond van de Huurovereenkomst aan de Huurder verhuurt en gevestigd is aan Kaya Industria 31, Kralendijk te Bonaire en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Bonaire onder nummer 1177(0);
  • Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die als Huurder de Huurovereenkomst sluit;
  • Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de Huurovereenkomst tussen Eco Wheels en Huurder;
 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Huurovereenkomsten van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen Eco Wheels en Huurder worden gesloten.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Eco Wheels en Huurder zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden, blijven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 1. Aanbod
 1. Het door Eco Wheels gemaakte aanbod is vrijblijvend. Het aanbod is geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. Eco Wheels is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven of indien er onvoldoende Voertuigen beschikbaar zijn.
 2. Het aanbod geldt niet automatisch voor het toekomstige huren van een Voertuig.
 3. Eco Wheels heeft het recht een aanbod onverwijld, inhoudende binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. De prijzen in het aanbod zijn inclusief ABB, administratiekosten, verzekeringspremie, local fee en andere belastingen tenzij anders is aangegeven (de “Huurprijs”).
 5. De brandstof is niet inbegrepen in de Huurprijs.
 1. De Huurovereenkomst
 1. De huurovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod (de “Huurovereenkomst”). Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door Eco Wheels. De overeenkomst die Eco Wheels en Huurder aangaan bij het ophalen van het Voertuig maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst.
 2. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de Huurovereenkomst vermeld of anderszins is overeengekomen. De Huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van het begin en het einde van de Huurovereenkomst (de “Huurperiode”).
 3. Het ‘Damage Report´, dat betrekking heeft op (de conditie van) het Voertuig, de Huurperiode, de benzinestand, de verzekeringsmogelijkheden en alle andere aan de huur van het Voertuig gerelateerde zaken, maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst.
 4. Eco Wheels gaat geen Huurovereenkomst aan met Huurders beneden de leeftijd van 23 jaar. Huurders dienen minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
 1. De terugbezorging en de Huurperiode
 1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de Huurperiode eindigt en op de plaats zoals gespecificeerd in het 'Check Out Report', aan Eco Wheels terug te bezorgen.
 2. De Voertuigen die terugbezorgd worden dienen dezelfde hoeveelheid brandstof te bevatten als dat zij hadden op het moment van vertrek bij Eco Wheels. Indien het Voertuig niet dezelfde hoeveelheid brandstof bevat als bij aanvang van de verhuur van het Voertuig, dan wordt een eenmalig bedrag van US25,00 + kosten van hervullen bij de benzinepomp in rekening gebracht. Indien Huurder te veel brandstof heeft getankt, dan heeft Huurder geen recht op restitutie.
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het Voertuig binnen de overeengekomen Huurperiode zijn vrijblijvend. Indien Huurder het Voertuig voor de overeengekomen einddatum van de Huurovereenkomst inlevert, dan heeft Huurder, ongeacht de daaraan ten grondslagliggende reden, geen recht op restitutie.
 4. Het Voertuig mag slechts met toestemming van Eco Wheels worden teruggebracht buiten openingstijden middels een zogenaamde "keydrop".  Gebruik van de Keydrop is alleen mogelijk indien Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst getekend heeft om de borg via creditcard autorisatie te betalen, de betaling via creditcard kan worden afgehandeld en indien Huurder een aansprakelijkheidsformulier heeft getekend.
 5. Indien Huurder de initiële Huurovereenkomst wil verlengen, dan zal Huurder aan Eco Wheels voorafgaand aan de verlenging daarvan toestemming moeten vragen. De verlenging van de initiële Huurovereenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging van Eco Wheels. De verlengde Huurovereenkomst blijft onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. De autoverzekering die van toepassing was op het Voertuig op grond van de initiële Huurovereenkomst, wordt automatisch verlengd gedurende de verlenging van de Huurovereenkomst.
 6. Indien het Voertuig niet na afloop van de initiële, dan wel de verlengde Huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is Eco Wheels gerechtigd het Voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen van Huurder blijven van kracht tot het moment dat het Voertuig weer in het bezit is van Eco Wheels. De autoverzekering die van toepassing was op het Voertuig op grond van de initiële Huurovereenkomst, wordt automatisch verlengd gedurende de tijd dat het Voertuig niet in het bezit is van Eco Wheels.
 7. Indien Huurder het Voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is Eco Wheels gerechtigd de Huurder USD 6,00 in rekening te brengen voor elk uur waarmee de Huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 4 uur kan per dag tot 1½ keer het dagtarief in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van Huurder tot vergoeding van de door Eco Wheels geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het Voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde Huurprijs in rekening gebracht.
 1. Betaling en annulering
 1. Nadat Huurder het Aanbod heeft aanvaard, int Eco Wheels de volledige Huurprijs via de credit card van Huurder.
 2. Indien een waarborgsom moet worden betaald door de Huurder, dan int de Verhuurder op de begindatum van de Huurperiode de waarborgsom via de credit card van Huurder.
 3. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het Voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade. In geval van schade wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor Huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het Voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 6 maanden.
 4. In geval de schade is veroorzaakt door derden en Eco Wheels de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Eco Wheels zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Eco Wheels houdt Huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 5. Huurder is verplicht en verbindt zich om alle verschuldigde kosten aan Eco Wheels te betalen binnen een termijn van 7 dagen na afloop van de Huurperiode of alvorens Bonaire wordt verlaten door Huurder. Indien de verschuldigde kosten niet tijdig worden betaald, dan is Huurder zonder ingebrekestelling in verzuim en is Eco Wheels gerechtigd om de wettelijke rente, de buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom en de gerechtelijke kosten in rekening te brengen bij Huurder.
 6. Bij annulering bent u ons verschuldigd tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode 50 % van de totale huurprijs. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode de totale huurprijs. U ontvangt geen geld terug wanneer u de huurauto eerder terugbrengt.

 7. In afwijking van artikel 5.6 is het Eco Wheels toegestaan om enige of alle aanbetalingen onder zich te houden als annuleringen het directe gevolg zijn van een act of god, force majeure of pandemische ziekte. Aanbetalingen blijven in dat geval in depot bij Eco Wheels en kunnen door Huurder gebruikt worden voor toekomstige boekingen.

 1. Verplichtingen voor de Huurder
 1. Huurder dient met het Voertuig en de daarbij behorend accessoires om te gaan zoals een goed Huurder betaamt en Huurder dient er voor te zorgen dat het Voertuig overeenkomstig zijn bestemming zoals omschreven in de Huurovereenkomst, wordt gebruikt. Zo is het Huurder niet toegestaan met de auto op ongeplaveide wegen, inclusief die van Washington Slagbaai Nationaal Park, te rijden anders dan met een pick-up truck of SUV, 2 wiel of 4 wiel aangedreven Voertuig. Indien het gebruik van een elektrische personenauto of bus in het Washington Slagbaai Nationaal Park wordt geconstateerd, heeft  Eco Wheels het recht Huurder een boete op te leggen ter hoogte van USD 1000,00. Ook mag Huurder het Voertuig niet overbelasten of meer personen vervoeren dan dat er stoelen in het Voertuig, inclusief de stoel voor de bestuurder, aanwezig zijn.
 2. Huurder is gehouden het Voertuig in oorspronkelijke staat bij Eco Wheels terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat Huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het Voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het Voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij Eco Wheels kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Huurder is gehouden (de lading van) het Voertuig op zorgvuldige wijze te borgen of te verslepen indien nodig en hiervan de kosten te dragen. De kosten voor verslepen komen slechts voor rekening van Eco Wheels, indien er sprake is van een mechanisch defect dat niet door toedoen of nalaten van de Huurder is veroorzaakt of indien Huurder een Eco Wheels Full Coverage Plan heeft afgesloten.
 4. Alleen personen die in de Huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het Voertuig besturen. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder staat vermeld op de Huurovereenkomst. Het Voertuig mag niet worden bestuurd door personen die daartoe onbevoegd zijn of geestelijk of lichamelijk ongeschikt zijn, bijvoorbeeld onder de invloed van alcoholgebruik of andere middelen.
 5. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig te verhuren of het Voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling, of met het Voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden of andere Voertuigen te (ver)slepen.
 6. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig op enige wijze buiten Bonaire te brengen. Indien Huurder het Voertuig toch buiten Bonaire brengt zal Eco Wheels aangifte doen van diefstal. Bovendien is Huurder onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd gelijk aan de nieuw waarde van het Voertuig. Eventueel gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom en de gerechtelijke kosten worden in rekening gebracht bij Huurder.
 7. In geval er voor Huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het Voertuig zijn, is het Huurder niet toegestaan het Voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 8. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het Voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 7: Instructies voor de Huurder

 1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van Eco Wheels om het Voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van Eco Wheels zal tijdig en in ieder geval zeven dagen voordat onderhoud plaats zal vinden, worden gedaan. Bij Huurperioden van twee maanden of korter zal Eco Wheels Huurder niet verplichten het Voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.
 2. Huurder vervangt lekke banden onmiddellijk, indien Huurder het vervangen nalaat is Huurder aansprakelijk voor de schade die daardoor aan het Voertuig ontstaat.
 3. Eco Wheels brengt USD 25.00 in rekening voor de reparatie van een lekke band. In het geval dat de band niet te repareren valt, dan wordt de prijs van een nieuwe band in rekening gebracht. Eco Wheels brengt deze kosten niet in rekening bij Huurders die een Eco Wheels Full Coverage Plan hebben afgesloten.
 4. Eco Wheels brengt USD 55,00 in rekening, indien zij voor Huurder een band moet verwisselen. Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht indien Eco Wheels bij de verhuur van het Voertuig niet voorzien heeft in een reserveband en gereedschap om de band te verwisselen. Eco Wheels brengt deze kosten niet in rekening bij Huurders die een Eco Wheels Full Coverage Plan hebben afgesloten.
 5. Eco Wheels brengt USD 100,00 in rekening, indien de Huurder de sleutel van het Voertuig verliest of defect maakt. Eco Wheels brengt deze kosten niet in rekening bij Huurders die een Eco Wheels Full Coverage Plan hebben afgesloten.
 6. Huurder dient de door Eco Wheels aangegeven voor het Voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door Eco Wheels aangegeven vereiste toevoegingen.
 7. In geval er voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, mankementen, schade aan of met het Voertuig zijn toegebracht of vermissing van het Voertuig is Huurder verplicht:
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij de Roadcall van Eco Wheels (tel: 701-8764);
  • de instructies van Eco Wheels op te volgen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Eco Wheels of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • het Voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • Eco Wheels en door Eco Wheels aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 8. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Huurder daarnaast verplicht:
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij de politie ter plaatse (tel: 717-8000);
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij Bonaire Security Force (tel: 717-9292);
  • zo spoedig mogelijk melding te doen bij Eco Wheels (tel: 717-8980);
  • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan Eco Wheels over te leggen.
 9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het Voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8: Verplichtingen van Eco Wheels

 1. Eco Wheels stelt samen met Huurder voorafgaand aan de verhuur van het Voertuig het ‘Damage Report´ op waarbij eventuele schade of een gebrek die zich al aan het Voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 2. Eco Wheels overhandigt Huurder voorafgaand aan de Huurperiode de vereiste documenten.
 3. Eco Wheels dient ervoor te zorgen dat er in het Voertuig een instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar Huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 4. Eco Wheels vermeldt duidelijk op het ‘Damage Report´ welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het Voertuig moet worden gebruikt.
 5. Eco Wheels inspecteert het Voertuig direct bij inlevering door Huurder op eventuele schade en maakt een rapport op van de inspectie. Indien Huurder gebruikt maakt van de Keydrop, dan inspecteert Eco Wheels het Voertuig direct op het vliegveld.

Artikel 9: Verzekering en aansprakelijkheid van de Huurder voor schade

 1. Eco Wheels heeft het Voertuig verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van het Voertuig, alsmede van degenen die daarmede worden vervoerd. Conform de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES is de verzekerde som minimaal gelijk aan de som zoals opgenomen in het Besluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES, te weten USD 140.000 per gebeurtenis. Schade die niet onder de dekking van deze verzekering valt, of die de verzekerde som overschrijdt is voor rekening van de Huurder.
 2. CDW verzekering is verplicht.
 3. De CDW verzekering biedt de volgende aanvullende dekking onder de volgende voorwaarden:
  • Het eigen risico bedraagt US$ 550,00 excl. omzetbelasting. De verzekering dekt schade aan het Voertuig door een botsing/ongeval veroorzaakt door Huurder of een niet-aanwijsbare derde partij. Huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het Voertuig die onder dit bedrag ligt.
  • Het eigen risico bedraagt ook US$ 550,00 excl. omzetbelasting bij schade aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van Huurder.
  • Huurder is in geval van schade per schadegeval aansprakelijk tot het op de Huurovereenkomst en in de verzekeringsovereenkomst vermelde eigen risico.
  • Inbraak en diefstal schade worden niet door de verzekering gedekt.
  • Aanvullende Full Insurance dekt inbraak en diefstalschade alleen als een proces-verbaal kan worden overgelegd waaruit blijkt dat Huurder geen waardevolle spullen in de auto heeft achtergelaten en de sleutel op een veilige plaats heeft opgeborgen. In alle andere gevallen is de Huurder aansprakelijk voor de schade die aan het Voertuig is ontstaan. Waardevolle spullen omvat in ieder geval items zoals: mobiele telefoons en / of accessoires, camera's en / of toebehoren, duikmateriaal en duiker horloges, juwelen, portefeuilles, betaalmiddelen zoals creditcards, etc.
  • Huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle niet onder de dekking van de verzekering vallende schade.
 4. Eco Wheels is in het bezit van een kopie van de verzekeringsvoorwaarden die ter inzage liggen bij Eco Wheels. Op verzoek van Huurder verstrekt Eco Wheels een kopie van de verzekeringsvoorwaarden aan Huurder.
 5. Indien de verzekeringsmaatschappij de voorwaarden tussentijds wijzigt, dan is Eco Wheels gerechtigd om de verzekeringsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden op een gelijke wijze te wijzigen. Indien de verzekeringsvoorwaarden tussentijds wijzigen dan zal Eco Wheels hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 6. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6 of artikel 7, is Huurder volledig aansprakelijk voor schade van Eco Wheels, tenzij Huurder bewijst dat dit handelen of nalaten niet toerekenbaar is aan Huurder of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 7. Indien het Voertuig met toestemming van Eco Wheels wordt teruggebracht buiten de openingstijden van Eco Wheels door middel van Keydrop en ter beschikking wordt gesteld, blijft Huurder overeenkomstig artikel 9.6 aansprakelijk voor de schade van Eco Wheels ontstaan tot het tijdstip waarop Eco Wheels feitelijk het Voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
 8. Voor schade van Eco Wheels die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het Voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Eco Wheels, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het Voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in artikel 9.6 slechts indien er volgens de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 9. Huurder is aansprakelijk voor schade aan of door het Voertuig veroorzaakt als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
 10. Huurder is aansprakelijk voor de schade indien en voor zover er een onjuiste voorstelling van de geldigheid van het rijbewijs of de rijbevoegdheid van bestuurder is gemaakt.
 11. Huurder is aansprakelijk voor de schade aan het Voertuig die ontstaat door het gebruik van verkeerde brandstof en Huurder is aansprakelijk voor de diefstal van brandstof.
 12. Alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben van het Voertuig door Huurder van overheidswege - zoals naar aanleiding van o.a. verkeersovertredingen en andere strafbare feiten - worden opgelegd, zijn voor rekening van Huurder.
 13. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het Voertuig, ook indien deze niet de instemming van Huurder hadden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Eco Wheels

 1. Eco Wheels is verplicht op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van Eco Wheels zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien Huurder jegens Eco Wheels aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 2. Eco Wheels is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het Voertuig of als gevolg van een aanrijding.
 3. Eco Wheels is niet aansprakelijk voor personenschade als gevolg van een gebrek aan het Voertuig of als gevolg van een aanrijding.
 4. Het bepaalde in het artikel 10.2 en 10.3 geldt niet voor zover het gaat om gebreken die Eco Wheels bij het aangaan van de Huurovereenkomst kende of had behoren te kennen of terzake van het ontstaan waarvan Eco Wheels opzet of grove schuld is te verwijten.
 5. Eco Wheels is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
 6. Eco Wheels is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van persoonlijke eigendommen, goederen of bagage van de Huurder, de bevoegde bestuurder(s) of andere gebruikers of inzittenden van het Voertuig.

Artikel 11: Ontbinding van de Huurovereenkomst

 1. Eco Wheels is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het Voertuig te stellen onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
  • Huurder tijdens de Huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
  • Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard;
  • uit van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Eco Wheels hiervan op de hoogte geweest, zij de Huurovereenkomst niet was aangegaan.
 2. Huurder zal alle medewerking aan Eco Wheels verlenen om zich weer in het bezit van het Voertuig te doen stellen.
 3. Indien Huurder overlijdt voordat de Huurperiode aanvangt, is de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

Artikel 12: Slotbepalingen

 1. Eco Wheels is gerechtigd om de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. Eventuele (ver)nietig(baar)heid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden laten de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Bij een verschil in de interpretatie van de Nederlands- en de Engelstalige versie van de Algemene Voorwaarden, is de Nederlandstalige doorslaggevend.
 4. Op de Algemene Voorwaarden en op alle tussen Eco Wheels en de Huurovereenkomsten is het recht van de BES-eilanden van toepassing.
 5. Op alle geschillen welke mochten ontstaan uit of naar aanleiding van de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden wordt beslist door de bevoegde rechter te Bonaire.

Kantoor en contactgegevens

info@ecowheels.com
Kaya Industria 31, Kralendijk, Bonaire
Tel: +599-7178980